Wednesday, June 12, 2024

Giám đốc Dave Sykes ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố San Jose có hiệu lực bắt đầu từ 8 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới

https://www.facebook.com/SanJosePD/videos/265687788117188/ BÁO CÁO FLASH # 1 - AN TOÀN PHẢN ĐỐI Ngay gưỉ:31/05/2020 3:30 CH NGUỒN: Trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố San José Liên hệ: Rosario Neaves, Giám đốc Truyền thông…