Giám đốc Dave Sykes ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố San Jose có hiệu lực bắt đầu từ 8 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới

Posted by San Jose Police Department on Sunday, May 31, 2020
BÁO CÁO FLASH # 1 – AN TOÀN PHẢN ĐỐI
Ngay gưỉ:31/05/2020 3:30 CH
NGUỒN: Trung tâm hoạt động khẩn cấp
của thành phố San José

Liên hệ:
Rosario Neaves, Giám đốc Truyền thông / EPIO: 210-823-3908
Thành phố San Jose Media Line: 408-535-7777

Email:
Tin tức / Phương tiện: EOC_PIO@sanjoseca.gov

Lệnh giới nghiêm toàn thành phố có hiệu lực ngày hôm nay: Giám đốc thành phố Dave Sykes đã thực hiện lệnh giới nghiêm toàn thành phố có hiệu lực ngày hôm nay, thông qua Tuyên bố khẩn cấp địa phương. Giờ giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ 8:30 tối đến 5 giờ sáng, bắt đầu từ Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới.

*** Tính khả dụng của phương tiện: Hôm nay lúc 5:00 chiều ***

Thị trưởng Sam Liccardo, Giám đốc Thành phố Dave Sykes và Cảnh sát trưởng Eddie Garcia sẽ có mặt để đặt câu hỏi tại cuộc họp báo hôm nay tại trụ sở Sở Cảnh sát San Jose tại 201 W. Mission St., trong phòng 314. Các thành viên của báo chí: xin vui lòng chuẩn bị với các thông tin của bạn để được đưa vào tòa nhà.

Đăng ký Tin tức phát hành Thông báo điện tử để nhận Báo cáo Flash của Thành phố San José và theo dõi chúng tôi tại sanjoseca.gov và @CityofSanJose trên Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor

Esta notifyación está disponible en Español en www.sanjoseca.gov .

Thông tin có liên kết với tiếng Việt Tiếng Việt trang: www.sanjoseca.gov .

這 信息 .com san  www.sanjoseca.gov .

###
FLASH REPORT #1 – PROTEST SAFETY
Post Date:05/31/2020 3:30 PM
SOURCE:
City of San José
Emergency Operations Center

Contact:
Rosario Neaves, Director of Communications/EPIO: 210-823-3908
City of San José Media Line: 408-535-7777

Email:
News/Media: EOC_PIO@sanjoseca.gov

Citywide curfew takes effect today: City Manager Dave Sykes has implemented a citywide curfew effective today, via a Local Proclamation of Emergency. The curfew will be in effect from 8:30 p.m. to 5 a.m., beginning Sunday, May 31 for the next 7 days or until further notice.

***Media Availability: Today at 5:00 p.m.***

Mayor Sam Liccardo, City Manager Dave Sykes and Chief of Police Eddie Garcia will be available to take questions at a press conference today at San Jose Police Department headquarters at 201 W. Mission St., in room 314. Members of the press: please be prepared with your credentials to be ushered into the building.

Subscribe to News Releases eNotifications to receive City of San José Flash Reports, and follow us at sanjoseca.gov and @CityofSanJose on Facebook, Twitter, Instagram and Nextdoor

Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.

Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Việt trên trang: www.sanjoseca.gov.

這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov.

###
Press Releases Thông Báo