Santa Clara Public Health Department Thông Tin về Xét Nghiệm COVID-19 trong Quận Santa Clara ở tiểu bang California

Cập nhật ngày 23 tháng 3, 2020 PDF Version (Ghi chú: Thông tin có thể thay đổi do tình hình thay đổi nhanh chóng.) Sở Y Tế Công Cộng hỗ trợ mạnh mẽ việc tăng…