Wednesday, June 12, 2024

Sở Y tế Công cộng của Quận Santa Clara Báo cáo Trường hợp của người bịnh nhân thứ ba COVID-19 không có lịch sử du lịch cũng như không có bất kỳ liên hệ nào được biết đến với khách du lịch hoặc người nhiễm bệnh

County of Santa Clara Public Health Department Reports Third Case of COVID-19 For immediate release February 28, 2020   For more information contact:   County of Santa Clara Public Health Communications   Media Line: (408) 794-0707 News highlights: The third…