Monday, July 15, 2024

Giám đốc Dave Sykes ra lệnh giới nghiêm toàn thành phố San Jose có hiệu lực bắt đầu từ 8 giờ 30 tối đến 5 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020 trong 7 ngày tiếp theo hoặc cho đến khi có thông báo mới

https://www.facebook.com/SanJosePD/videos/265687788117188/ BÁO CÁO FLASH # 1 - AN TOÀN PHẢN ĐỐI Ngay gưỉ:31/05/2020 3:30 CH NGUỒN: Trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố San José Liên hệ: Rosario Neaves, Giám đốc Truyền thông…

Sở Y tế Công cộng của Quận Santa Clara Báo cáo Trường hợp của người bịnh nhân thứ ba COVID-19 không có lịch sử du lịch cũng như không có bất kỳ liên hệ nào được biết đến với khách du lịch hoặc người nhiễm bệnh

County of Santa Clara Public Health Department Reports Third Case of COVID-19 For immediate release February 28, 2020   For more information contact:   County of Santa Clara Public Health Communications   Media Line: (408) 794-0707 News highlights: The third…